Dlaczego mówimy NIE obwodnicy proponowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

KONFLIKTY PRZESTRZENNE KONCEPCJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ OBWODNICY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Przyjęte założenia planistyczne wykazują znaczną rozbieżność z kluczowymi zasadami planowania przestrzennego, współczesną myślą i praktyką planistyczną oraz brak wielowymiarowego uzasadnienia realizacji inwestycji w proponowanym przebiegu i skali:

 1. Obwodnica ma przebiegać przez wiele miejscowości i istniejące już osiedla (dezintegracja struktur osadniczych i społeczności lokalnych)
 2. Obwodnica została poprowadzona przez cenne, prawnie chronione obszary (w tym Natura 2000): Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, otulina Rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Park Krajobrazowy Promno, doliny rzek: Cybina, Warta, Główna (nieodwracalne zniszczenie jedności istniejących struktur funkcjonalnych środowiska, negatywne skutki przyrodnicze i ekologiczne)
 3. Przebieg obwodnicy zniszczy klinowy układ zieleni (przerwanie i zniszczenie wielu popularnych szlaków turystycznych, wiążących tereny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz aglomerację poznańską, równie istotnych we współczesnym zrównoważonym i wieloaspektowym paradygmacie projektowym jak układ ruchu samochodowego)
 4. Przebieg planowanej obwodnicy jest niezgodny z obowiązującym obecnie prawem tj. m.in. z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 4/05 w sprawie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz z Uchwałą nr XXXVII/729/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

obwodnica_zdp

KONSEKWENCJE BUDOWY OBWODNICY

 1. Podział gmin na dwie części.
 2. Dezintegracja mieszkańców wielu miejscowości i istniejących osiedli.
 3. Wyburzenia domów i wysiedlenia wielu mieszkańców.
 4. Spadek wartości nieruchomości.
 5. Zniszczenie cennych, prawnie chronionych obszarów przyrodniczych, w tym Puszczy Zielonki – jednego z najważniejszych obszarów rekreacji mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
 6. Wprowadzenie czteropasmowej „asfaltowej rzeki” w zielone enklawy rekreacji, wypoczynku i zamieszkania.
 7. Przerwanie i zniszczenie wielu popularnych szlaków rowerowych i pieszych oraz historycznych szlaków kulturowych (m.in. szlaku cysterskiego, drogi św. Jakuba, szlaku kościołów drewnianych, Traktu Annowskiego, Traktu Poznańskiego).
 8. Uniemożliwienie migracji zwierząt między naturalnymi ostojami.
 9. Brak poprawy komunikacji mieszkańców ze względu na ograniczone wjazdy na obwodnicę.
 10. Wprowadzenie ruchu tranzytowego w zabudowę mieszkaniową – wysoki poziom zanieczyszczeń i hałasu.
 11. Zakorkowanie istniejących dróg.
 12. Zwiększenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 13. Ominiecie terenów aktywizacji gospodarczej.
 14. Likwidacja rodzinnych i pracowniczych ogródków działkowych.
 15. Ingerencja w poligon wojskowy w Biedrusku.
 16. Ingerencja w rodzinne oraz wysokotowarowe gospodarstwa rolne.
 17. Kolizje z infrastrukturą techniczną.

 

POBIERZ: Plany sytuacyjne dla Obwodnicy Pn.-Wsch – gm. Suchy Las, Pobiedziska (cz.1, cz.2), gm. Kleszczewo, gm. Kostrzyn (cz.1, cz.2, cz.3) gm. Swarzędz (cz.1, cz.2, cz.3) oraz gm. Czerwonak (cz.1, cz.2).
ZOBACZ: propozycję alternatywnego przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej, przygotowaną przez STOWARZYSZENIE ZIELONKA
PODPISZ: petycję przeciw wszystkim 3 wariantom obwodnicy, proponowanym przez ZDP i za wytyczeniem społecznie akceptowanej alternatywy!

 

Dodaj komentarz