O nas

ZIELONKA – Stowarzyszenie na Rzecz Optymalizacji Przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej zostało zawiązane z potrzeby ochrony zasobów – przyrodniczych i mieszkaniowych – społeczności lokalnej, zagrożonych budową Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej.

Celem działania Stowarzyszenia jest doprowadzenie do optymalizacji przebiegu obwodnicy, tak aby służyła ona zarówno mieszkańcom aglomeracji, jak i inwestorom, a jednocześnie, aby przebieg obwodnicy przyczyniał się do ochrony cennych zasobów przyrody.

Budowa planowanej obwodnicy winna odbywać się z poszanowaniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych na obszarach poszczególnych gmin, przez które będzie przebiegać (Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn i miasto Poznań) oraz zasobów przyrody, w tym obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Parku Krajobrazowego Promno, Rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko, Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko oraz dolin rzek Warty, Cybiny i Głównej.
Przy planowaniu obwodnicy należy kierować się zasadami planowania przestrzennego, które mają na celu zachowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważony rozwój obszarów. Bardzo ważne jest zachowanie klinowego układu zieleni w aglomeracji, który pozostawia mieszkańcom dostęp do kompleksów leśnych i nie przecina pierścieniowym układem dróg cennych ekosystemów oraz korytarzy ekologicznych. W procesie planowania istotne jest uwzględnianie opinii mieszkańców oraz inwestorów na zasadach partycypacji społecznej.

W tym celu powołaliśmy zespół ekspertów, w którego skład weszli m.in. specjaliści z zakresu planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Efektem ich pracy będą alternatywne warianty przebiegu obwodnicy, spełniające przyjęte przez Stowarzyszenie założenia.

Równolegle prowadzone są działania informacyjne, zwiększające świadomość mieszkańców poznańskich gmin na temat planowanej inwestycji oraz negocjacje z władzami samorządowymi.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Do pobrania: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń

 

Zarząd ZIELONKA – Stowarzyszenia na Rzecz Optymalizacji Przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej:

Prezes Zarządu
Maciej Pałgan

Wiceprezes Zarządu
Prof.  Magdalena Wdowicka

Członkowie Zarządu
Prof. dr hab. Zdzisław Bełka
Ewa Krzysztofiak-Masztalerz

Sekretarz
Marta Pałgan

Skarbnik
Sławomira Rybka