nasze cele

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • optymalizacja przebiegu północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej,
  • ochrona zasobów mieszkaniowych, zlokalizowanych wzdłuż planowanego studium korytarzowego m.in.  w miejscowościach Złotkowo, Złotniki, Radojewo, Owińska, Annowo, Miękowo, Mielno, Kliny, Wierzonka, Uzarzewo, Paczkowo, Sarbinowo, Siekierki,
  • zachowanie jedności struktur funkcjonalnych środowiska,
  • ochrona cennych zasobów przyrody, w tym obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Parku Krajobrazowego Promno, Rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko oraz dolin rzek Warty, Cybiny i Głównej,
  • ochrona historycznych szlaków kulturowych na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
  • zachowanie klinowego układu zieleni w aglomeracji, który pozostawia mieszkańcom dostęp do kompleksów leśnych i nie przecina pierścieniowym układem dróg cennych ekosystemów oraz korytarzy ekologicznych,
  • zachowanie ładu przestrzennego i zrównoważony rozwój obszaru aglomeracji poznańskiej,
  • partycypacja społeczna w planowaniu przebiegu obwodnicy,
  • integracja społeczności lokalnych.